ศาลได้ทำการอนุมัติเบื้องต้นสำหรับความตกลงระงับข้อพิพาทที่มีการเสนอด้วยการชำระค่าเสียหายเป็นเงินสูงถึงประมาณ 6.24 พันล้านดอลลาร์และอย่างต่ำไม่น้อยกว่า 5.54 พันล้านดอลลาร์ ตามคดีพิพาทที่ฟ้องในนามกลุ่มบุคคล In re Payment Card Interchange Fee and Merchant Discount Antitrust Litigation, MDL 1720 (MKB) (JO) คดีพิพาทนี้เกี่ยวกับการเรียกร้องตามที่ผู้ประกอบกิจการค้าทั้งหลายต้องจ่ายค่าธรรมเนียมจำนวนสูงเกินกว่าควรสำหรับการยอมรับบัตรเครดิต Visa และ Mastercard เนื่องจาก Visa และ Mastercard (เฉพาะแต่ละราย) และร่วมด้วยโดยเฉพาะธนาคารที่เป็นสมาชิกของบัตรแต่ละรายตามลำดับได้ละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาด

ความตกลงระงับข้อพิพาทก่อให้เกิดกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3) ดังต่อไปนี้: บุคคล ธุรกิจ และนิติบุคคลอื่น ๆ ทั้งหมดที่ยอมรับบัตรที่ประทับตราเครื่องหมาย Visa และ/หรือบัตรที่ประทับตราเครื่องหมาย Mastercard ในสหรัฐอเมริกาเมื่อใดก็ตามตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2004 ถึง 25 มกราคม 2019 ยกเว้นกลุ่มบุคคลในความตกลงระงับข้อพิพาทตามกฎข้อ 23(b)(3) จะไม่รวมถึง (ก) โจทก์ที่ถูกยกฟ้อง (ข) รัฐบาลสหรัฐอเมริกา (ค) จำเลยที่มีชื่อในการดำเนินคดีนี้หรือกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือสมาชิกในครอบครัวของตน หรือ (ง) สถาบันการเงินที่ได้ออกบัตรที่ประทับตราเครื่องหมาย Visa หรือบัตรที่ประทับตราเครื่องหมาย Mastercard หรือได้รับธุรกรรมของบัตรที่ประทับตราเครื่องหมาย Visa หรือธุรกรรมของบัตรที่ประทับตราเครื่องหมาย Mastercard เมื่อใดก็ตามตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2004 ถึง 25 มกราคม 2019 โจทก์ที่ถูกยกฟ้องคือโจทก์ที่เคยได้รับความตกลงระงับข้อพิพาทมาก่อนแล้วและยกฟ้องคดีของตนเองต่อจำเลยและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโจทก์เหล่านั้น หากท่านไม่แน่ใจว่าท่านอาจเป็นโจทก์ที่ถูกยกฟ้องหรือไม่ ท่านโทรไปที่ 1-800-625-6440 มเตหรือดูรายชื่อโจทก์ที่ถูกยกฟ้่ องสำหรับข้อมูลเพิิมได้

คำบอกกล่าว นี้มีข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบกิจการค้าที่รับบัตร Visa หรือ Mastercard เมื่อใดก็ตามตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2004 คำบอกกล่าวนี้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับความตกลงระงับข้อพิพาทในคดีพิพาทที่ฟ้องในนามกลุ่มบุคคล นอกจากนี้ยังอธิบายถึงสิทธิและทางเลือกของท่านในคดีนี้

สำหรับเงื่อนไขทั้งหมดของความตกลงระงับข้อพิพาท ท่านควรดูข้อตกลงระงับคดีในนามกลุ่มบุคคลที่มีผลบังคับใช้และแก้ไขเพิ่มเติมแล้วของโจทก์ที่เป็นกลุ่มบุคคลตามกฎข้อ 23(b)(3) จำเลย และภาคผนวก (“ข้อตกลงระงับคดีในนามกลุ่มบุคคล”) ซึ่งมีอยู่ในเวที่นี่ หรือโทร 1-800-625-6440 ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขของคำบอกกล่าวฉบับนี้หรือเว็บไซต์นี้และข้อตกลงระงับคดีในนามกลุ่มบุคคลให้ยึดถือตามเงื่อนไขของข้อตกลงระงับคดีในนามกลุ่มบุคคลเป็นหลัก

กรุณาตรวจสอบที่เว็บไซต์นี้สำหรับข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับความตกลงระงับข้อพิพาทนี้หรือขั้นตอนการอนุมัติความตกลงระงับข้อพิพาท