เจ้าหน้าที่ธุรการงานกลุ่มบุคคลมีความมุ่งมั่นในการเก็บรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อันเนื่องมาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่ธุรการงานกลุ่มบุคคลจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้การกระทำดังกล่าวเป็นไปอย่างสอดคล้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Act) ปี 1998 กฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกา (U.S. Privacy Act) ปี 1974 กฎหมายว่าด้วยการลดงานเอกสาร (U.S. Paperwork Reduction Act) ปี 1995 กรอบคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกาและสวิสเซอร์แลนด์-สหรัฐอเมริกา (EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks) และหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพของข้อมูลภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนนี้ ท่านอาจถูกขอให้ แจ้งข้อมูลบางอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลการทำธุรกรรมของบัญชี ข้อมูลที่ได้มีการเก็บรวบรวมไว้ดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เพียงเพื่อความมุ่งหมายในการระงับข้อพิพาทและกระบวนการบริหารจัดการนี้เท่านั้น ตามศาลแห่งนี้ได้กำหนด