นโยบายความเป็นส่วนตัว

เจ้าหน้าที่ธุรการของการเรียกร้อง มีความมุ่งมั่นในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน อันเนื่องมาจากการเก็บ รวบรวมข้อมูลเหล่านี้ การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่ธุรการของการเรียกร้อง จะใช้ความ พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้การกระทำดังกล่าวเป็นไปอย่างสอดคล้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงแต่ไม่ จำกัดเฉพาะ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Act) ปี ค.ศ. 1998, กฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกา (U.S. Privacy Act) ปี ค.ศ. 1974, กฎหมายลดการทำงานด้วยกระดาษ (U.S. Paperwork Reduction Act) ปี ค.ศ. 1995, หลักการว่าด้วยความปลอดภัยของข้อมูล ระหว่างสหรัฐอเมริกา-สหภาพยุโรป (US-EU Safe Harbor Privacy Principles) และ หลักเกณฑ์ด้าน คุณภาพของข้อมูลภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนนี้ ท่านอาจถูกขอให้ แจ้งข้อมูลบางอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลการทำ ธุรกรรมของบัญชี ข้อมูลที่ได้มีการเก็บรวบรวมไว้ดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในความตกลง นี้เท่านั้นและกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนนี้เท่านั้น ตามที่กำกับดูแลโดยศาลแห่งนี้