แบบฟอร์มการเรียกร้อง:
ในขณะนี้ แบบฟอร์มการเรียกร้องยังไม่พร้อมใช้งาน หากศาล อนุมัติการระงับข้อพิพาท ศาลจะอนุมัติแบบฟอร์มการเรียกร้องและกำหนดวันสุดท้ายที่ต้องส่งการเรียกร้องนั้น

ฉันได้รับคำบอกกล่าวการระงับข้อพิพาททางไปรษณีย์:
หากท่านได้รับคำบอกกล่าวการระงับข้อพิพาทฉบับนี้ทางไปรษณีย์ แบบฟอร์มการเรียกร้องจะถูกส่งให้แก่ท่านโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ แบบฟอร์มการเรียกร้องนี้จะถูกประกาศไว้ในเว็บไซต์นี้ และมีให้บริการโดยการโทรติดต่อหมายเลขโทรฟรี

ฉันไม่ได้รับคำบอกกล่าวการระงับข้อพิพาททางไปรษณีย์:
หากท่านไม่ได้รับคำบอกกล่าวการระงับข้อพิพาททางไปรษณีย์ ท่านใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อขอรับแบบฟอร์มการเรียกร้องได้ ท่านไม่ต้องทำการลงทะเบียนล่วงหน้า แต่การกระทำดังกล่าวมีประโยชน์ได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ในคดีนี้ของท่าน หากท่านประสงค์ที่จะส่งข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ไปยังเจ้าหน้าที่ธุรการงานกลุ่มบุคคลในขณะนี้ ซึ่งเป็นตัวเลือก และท่านสามารถส่งอีเมลไปที่ info@PaymentCardSettlement.com.

การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์ เป็นต้น:
หากที่อยู่ไปรษณีย์ของท่านหรือข้อมูลอื่น ๆ มีการเปลี่ยนแปลง ท่านอาจใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อให้ข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ธุรการงานกลุ่มบุคคล

หนังสือมอบอำนาจ:
โปรดอย่าใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อส่งหนังสือมอบอํานาจ (POA) ใด ๆ เพื่อยื่นข้อเรียกร้องสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ยังไม่มีการยอมรับหนังสือ POA ดังกล่าวในขณะนี้

หากท่านเคยลงทะเบียนล่วงหน้าในเว็บไซต์นี้และประสงค์ที่จะยืนยันหรือแก้ไขเพื่มเติมข้อมูลของท่าน กรุณา ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ:
:*
:*
:
:*
:*

:*
:
:*

ธุรกิจ/นิติบุคคลที่กล่าวข้างต้นอยู่ภายใต้ข้อตกลงการรับสิทธิในการดำเนินธุรกิจหรือไม่*

  •  ใช่
  •  ไม่

:*
:*
:
:
:
:
:*
:*
:*
:*
:*
:*
:*