Liên hệ với Chúng tôi

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Dàn Xếp Lệ Phí Trao Đổi Thẻ Thanh Toán, quý vị có thể liên hệ với Quản Lý Vụ Kiện bằng cách sử dụng các thông tin dưới đây. Vui lòng bao gồm tên vụ kiện (“Dàn Xếp Lệ Phí Trao Đổi Thẻ Thanh Toán”), tên và địa chỉ gửi lại trên toàn bộ các thư từ của quý vị .

Địa chỉ: Payment Card Interchange Fee Settlement
P.O. Box 2530
Portland, OR 97208-2530
Thoại: 1 (800) 625-6440
Fax: 1 (855) 539-9556
Email: info@PaymentCardSettlement.com