Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Dàn Xếp Lệ Phí Trao Đổi Thẻ Thanh Toán, quý vị có thể liên hệ với Quản Lý Vụ Kiện bằng cách sử dụng các thông tin dưới đây. Vui lòng bao gồm tên vụ kiện (“Dàn Xếp Lệ Phí Trao Đổi Thẻ Thanh Toán”), tên và địa chỉ gửi lại trên toàn bộ các thư từ của quý vị .


emailIcon Email:

info@PaymentCardSettlement.com

phoneIcon Thoại:

1-800-625-6440 1-800-625-6440 (Toll-Free)
Call Center Hours: 6 a.m. - 6 p.m. PST
Monday - Friday except Holidays

writeIcon Địa chỉ:

Payment Card Interchange Fee Settlement
P.O. Box 2530
Portland, OR 97208-2530

Gửi Tin Nhắn Cho Chúng Tôi: