Chính Sách Bảo Mật

Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường cam kết duy trì bảo mật đối với các thông tin cá nhân của quý vị. Liên quan tới việc thu thập, sử dụng và công bố thông tin cá nhân, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo tuân thủ các luật lệ hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn đối với, Đạo Luật Bảo Vệ Dữ Liệu năm 1998, Đạo Luật Bảo Mật Hoa Kỳ năm 1974, Đạo Luật Giảm Công Việc Giấy Tờ Hoa Kỳ năm 1995, Các guyên Tắc Đảm Bảo An Toàn Hoa Kỳ-Châu Âu và các hướng dẫn về chất lượng thông tin nội bộ. Liên quan tới quy trình quản lý các yêu cầu bồi thường, quý vị có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn đối tới, tên, địa chỉ thư tín, số điện thoại và dữ liệu tài khoản giao dịch. Thông tin được thu thập sẽ chỉ được sử dụng cho những mục đích của Dàn Xếp và quy trình quản lý các yêu cầu bồi thường theo quy định của Tòa.