Quản Lý Vụ Kiện cam kết duy trì quyền riêng tư về thông tin cá nhân của quý vị. Liên quan tới việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân, Quản Lý Vụ Kiện sẽ nỗ lực để đảm bảo tuân thủ luật lệ hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn Đạo Luật Bảo Vệ Dữ Liệu năm 1998, Đạo Luật Quyền Riêng Tư Hoa Kỳ năm 1974, Đạo Luật Giảm Công Việc Giấy Tờ Hoa Kỳ năm 1995, Các Khung Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Châu Âu - Hoa Kỳ và Thụy Sĩ - Hoa Kỳ và các hướng dẫn về chất lượng thông tin nội bộ. Liên quan tới quy trình quản lý các yêu cầu bồi thường, quý vị có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn đối với tên, địa chỉ thư tín, số điện thoại và dữ liệu tài khoản giao dịch. Thông tin được thu thập sẽ chỉ được sử dụng cho những mục đích của Thỏa Thuận Dàn Xếp và quy trình quản lý, theo quy định của Tòa án.