Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường:
Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường không có sẵn tại thời điểm này. Nếu Tòa án phê chuẩn thỏa thuận dàn xếp, Tòa án sẽ phê chuẩn Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường và đưa ra hạn chót nộp yêu cầu bồi thường.

Tôi đã nhận được Thông Báo Dàn Xếp trong hộp thư:
Nếu quý vị nhận được Thông Báo Dàn Xếp trong hộp thư, một Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường sẽ tự động được gửi cho quý vị. Tại thời điểm đó, Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường cũng sẽ được đăng tải trên trang web này và có sẵn bằng cách gọi số điện thoại miễn phí.

Tôi đã KHÔNG nhận được Thông Báo Dàn Xếp trong hộp thư:
Nếu quý vị không nhận được Thông Báo Dàn Xếp trong hộp thư, quý vị có thể sử dụng mẫu dưới đây để đăng ký trước nhằm nhận được Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường. Quý vị không cần phải đăng ký trước nhưng làm như vậy có thể hữu ích, và không ảnh hưởng đến các quyền lợi của quý vị trong vụ kiện này. Nếu quý vị muốn gửi bất kỳ thông tin bổ sung nào cho Quản Lý Vụ Kiện tại thời điểm này, đây là tùy chọn và quý vị có thể gửi email đến info@PaymentCardSettlement.com.

Các thay đổi về địa chỉ gửi thư, v.v:
Nếu địa chỉ gửi thư của quý vị hoặc thông tin khác đã thay đổi, quý vị có thể sử dụng mẫu này để cung cấp thông tin cập nhật cho Quản Lý Vụ Kiện.

Bằng Chứng Ủy Quyền:
Vui lòng không sử dụng mẫu này để gửi bất kỳ bằng chứng ủy quyền (POA) nào để nộp yêu cầu bồi thường cho cá nhân hoặc tổ chức khác. Các yêu cầu POA đó không được chấp nhận tại thời điểm này.

Nếu trước đây quý vị đã đăng ký trước trên trang web này và muốn xác nhận hoặc cập nhật thông tin của quý vị, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thông Tin Liên Hệ:
:*
:*
:
:*
:*

:*
:
:*

Doanh Nghiệp/Tổ Chức có tên ở trên có tuân theo thỏa thuận đặc quyền kinh doanh hay không?*

  •  Có
  •  Số

:*
:*
:
:
:
:
:*
:*
:*
:*
:*
:*
:*